Chương 5: Bán Duyên Ba Kiếp Để Đổi Lấy Bình Yên Cho Người

Chương 5. Hắn giơ chiếc bông tai mà mình trộm được lên rồi đắc ý, nhưng kết cục thứ hắn trộm được lại là thứ đồ chơi bỏ đi.

Truyện Bán Duyên Ba Kiếp Để Đổi Lấy Bình Yên Cho Người