Chương 7: Bản Giao Ước Của Thánh Thần

Chương 7. Giao đoạn: Migan và cuộc gặp gỡ bất ngờ. Người này là ai?

Truyện Bản Giao Ước Của Thánh Thần