Chương 1: Bảo Bối, Em Đừng Cố Thoát Khỏi Tôi

Chương 1. Em thích anh!

Truyện Bảo Bối, Em Đừng Cố Thoát Khỏi Tôi