Chương 3: Bảo Bối, Em Đừng Cố Thoát Khỏi Tôi

Chương 3. Chúng ta liệu còn bao nhiêu khoảng cách?

Truyện Bảo Bối, Em Đừng Cố Thoát Khỏi Tôi