Chương 1: Cà Phê Đen

Chương 1. Viết cho thanh xuân đã qua.

Truyện Cà Phê Đen