Chương 1: Cảm Ơn, Cô Bé Quá Khứ Ở Trong Tôi !

Chương 1. Tôi yêu em, cố bé ở trong quá khứ của tôi ( Hồi một )

Truyện Cảm Ơn, Cô Bé Quá Khứ Ở Trong Tôi !