Chương 1: Cậu Có Tin Vào Phép Màu?

Chương 1. Tôi có một cậu bạn.....rất xấu tính.

Truyện Cậu Có Tin Vào Phép Màu?