Chương 1: Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 1. Chap 1. Kế hoạch thất bại

Truyện Chạy Đâu Cho Thoát