Chương 1: Chờ Em, Chờ Mùa Hướng Dương Nở.

Chương 1.

Truyện Chờ Em, Chờ Mùa Hướng Dương Nở.