Chương 4: Chuyển Sinh Nhầm Chỗ: Bắt Đầu Từ Một Kẻ Nô Lệ

Chương 4. Chương 4: Baraes là một tên khốn

Truyện Chuyển Sinh Nhầm Chỗ: Bắt Đầu Từ Một Kẻ Nô Lệ