Chương 1: Cuộc Đời Của Tác Giả (Rin)

Chương 1. Nói về tác giả thui :3

Truyện Cuộc Đời Của Tác Giả (Rin)