Chương 2: Cuộc Sống Nhân Sinh Mỗi Ngày Đều Phải Kiếm Tiền.

Chương 2. Chương 1: Ngày đầu tiên ra đời.

Truyện Cuộc Sống Nhân Sinh Mỗi Ngày Đều Phải Kiếm Tiền.