Chương 1: Cứu Thế Nhân: Thoát khỏi Ách Thống Trị

Chương 1. Hồi Ức Về Những Trang Sử

Truyện Cứu Thế Nhân: Thoát khỏi Ách Thống Trị