Chương 28: Cứu Thế Nhân: Thoát khỏi Ách Thống Trị

Chương 28. Giáng Long Tuyệt Nhất Trảm

Truyện Cứu Thế Nhân: Thoát khỏi Ách Thống Trị