Chương 4: Cứu Thế Nhân: Thoát khỏi Ách Thống Trị

Chương 4. Quái Thái Giáng Thế/ Cực Trí Chi Băng

Truyện Cứu Thế Nhân: Thoát khỏi Ách Thống Trị