Chương 1: Đại Thần, Bảo Kê Em!

Chương 1. Đá ra khỏi bang không thương tiếc

Truyện Đại Thần, Bảo Kê Em!