Chương 1: [ Đam Mỹ, KookV]Bảo Vật

Chương 1. Em và Hắn

Truyện [ Đam Mỹ, KookV]Bảo Vật