Chương 27: Điềm Báo Cuối Cùng (Final Omen)

Chương 27. Ch.25: Bóng Tối - Dưới Ánh Trăng

Truyện Điềm Báo Cuối Cùng (Final Omen)