Chương 5: Điềm Báo Cuối Cùng (Final Omen)

Chương 5. Ch.04: Đội 4

Truyện Điềm Báo Cuối Cùng (Final Omen)