Chương 7: Điềm Báo Cuối Cùng (Final Omen)

Chương 7. Ch.06: Hiểm Nghèo

Truyện Điềm Báo Cuối Cùng (Final Omen)