Chương 1: Điểm Số 0: OuterRoots

Chương 1. Mở đầu: Chào mừng đến với Outroot, con game gacha từ thế giới khác

Truyện Điểm Số 0: OuterRoots