Chương 2: Điểm Số 0: OuterRoots

Chương 2. chương 1:Cảm ơn và không cảm ơn

Truyện Điểm Số 0: OuterRoots