Chương 1: Đóa Sen Xanh Vì Ai Mà Nở

Chương 1. Chương 1 Phong khởi Lạc Châu - Chiến hỏa nổ ra

Truyện Đóa Sen Xanh Vì Ai Mà Nở