Phần Mềm Nguồn Mở Sử Dụng Tại Vietnovel Origin


Trong quá trình phát triển nền tảng Vietnovel Origin, chúng tôi đã sử dụng các thư viện, chương trình, mã nguồn mở từ các nguồn sau