Chương 2: Thám Tử Lừng Danh Conan: Tân Vũ Trụ 3091

Chương 2. Chương 2: Hội Chim Cắt

Truyện Thám Tử Lừng Danh Conan: Tân Vũ Trụ 3091