Chuyện Của Tác

Mọi người làm gì khi bí ý tưởng vậy?

5
17

Thú thật mình mới nổi hưng viết truyện mà mới một chương đã bí đường binh rồi huhu thảm quá đi. Trước đó có hay viết vô tập mà thú thiệt hay quên ý tưởng ban đầu đôi khi còn không biết diễn giải nói ra sao? đập đầu bộp bộp