Giới Thiệu Truyện

-~.~_ (đã lọc ký tự không hợp lệ)

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Hi, mọi người mình mới đăng một bộ truyện về mạt thế. Ai cảm thấy hứng thú có thể vào đọc