Giới Thiệu Truyện

Cổ tích + Diễn Nghĩa + Lịch sử = 1 viên panadol

2
3
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Không phải bộ đầu tay. Nhưng là bộ Tâm Huyết