Giới Thiệu Truyện

Giới Thiệu Chuyện (BTV Dũng SIMP chúa)

1
1

Tại hạ viết bài này để để pr bất chấp cho tác phẩm Thạch Sanh Diễn Nghĩa, văn phòng tác cứng. Dân chơi PK, ông hoàng văn học, nhà lịch sữ VN https://www.vietnovel.com/thach-sanh-dien-nghia-11589927/