Giới Thiệu Truyện

Giới thiệu truyện

1
2
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Bích Hồ Tựa Nguyệt

Virgo và Bầu Trời

Hy vọng mọi người có thể xem, đọc và đưa ra những ý kiến về truyện của em. Xin cảm ơn mọi người lắm ạ, coi như là mọi người đã giúp em rùi ạ. Truyện Bích Hồ Tựa Nguyệt ạ, xin cảm ơn mọi người lần nữa ạ.