Giới Thiệu Truyện

Giới thiệu truyện mới.

5
3
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Into The Novel

Kẻ Bị Lãng Quên
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Một bộ truyện vừa mới được đăng và có 1 chap tuy vạy lối văn của tác này khá vừa ý mình và có lẽ bạn này cũng vừa mới bắt đầu viết.