Giới Thiệu Truyện

Hãy sống như một cục đá vừa cứng vừa kiên cường

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Nếu được nghỉ ngơi không làm người một ngày bạn sẽ làm gì? Tôi: làm cục đá để trong chậu hoa trước nhà🥲 sợ bị quăn đi xa lại lạc mất nhau.