Giới Thiệu Truyện

Mặt dày giới thiệu truyện đây ~

0
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Đây là truyện đầu tiên và đã được chương 4 òi. Mong mọi người sẽ ghé nhẹ qua đọc hi hi~