Giới Thiệu Truyện

Ngoi lên xoát độ tồn tại

0
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Vô Hạn

Oan Sắc
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Mại dô mại dô!!!! Mình đã đập đi sửa lại lần nữa :V, chương thứ 5 đã ra. Thề và thề là sẽ không sửa gì nữa cho tới chương thứ 50