Giới Thiệu Truyện

Truyện đầu tay của mình, mọi người cho mình xin ý kiến với

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Mọi người đọc rồi cho mình xin ý kiến với nha. Mà sao mình đính kèm tác giả thì không thấy tên mình ý.