Giới Thiệu Truyện

Vào xem và nhận xét, chỉ ra lỗi sai trong truyện của mình nha :

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Pls, giúp mình nhận xét với nhaaaaa