Giới Thiệu Truyện

vô học sử đê!!

1
1
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

truyện dựa trên cá sự kiên lịch sử có thật nha mọi người nhưng mà suy lận cá nhân và tham khảo nhiều nguồn . mọi người đọc thì cmt tại truyện để góp ý cho mình nha!!!