Giới Thiệu Truyện

Xin nhận xét, xin tym yêu của mn. Tác phẩm đầu tay, ngôn tình xuyên ko

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Ngủ một giấc, liền thay đổi cả cuộc đời. Từ thời gian, không gian đến cuộc sống. Từ một cô nhi ở TK XXI, thành đích nữ của Tể tướng triều đình. Nàng làm sao để thích nghi? Làm sao để sống tốt. Mời mn ủng hộ mik