Góc Chém Gió

Chán Qúa Đi

4
17

Đang đọc giữa chừng thì thấy truyện giống với tác phẩm khác mất hứng thiệt chứ! không bao giờ quay lại nữa, không hiểu kiểu gì!