Góc Chém Gió

Chém gió (đã lọc ký tự không hợp lệ)

1
0

Nếu mà ai sợ ma mà vẫn thức đến 3h mà ở trong góc tối nhất là bây giờ chắc nói lên một câu là: "Mẹ ơi cứu con mới"