Góc Chém Gió

Có ai đoán được mình không??

2
34

Đố ai tìm được mình là ai trong Tinh Hội á. Tìm được cho mười điểm liền