Góc Chém Gió

Có ai dùng ý tưởng việt hoá truyện tu tiên để viết truyện không, tôi đang viết và cảm thấy vô cùng khó

4
24
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Lúc đầu ý tưởng chỉ là viết truyện ma thêm chút yếu tố tu tiên cho nó lạ, sau đó bị cuốn và giờ sai luôn cái cốt truyện lúc đầu vạch ra.