Góc Chém Gió

. (đã lọc ký tự không hợp lệ)

1
2

Làm thế nào để biết truyện của mình được duyệt vậy mọi người?