Góc Chém Gió

Đang định danh

0
2

Không làm thì thôi làm cái bắt đầu nôn có chữ xanh haha. Có rồi ngta tag tên vô được phải không? Khỏi lên web