Góc Chém Gió

Giúp mình cái này cái

0
4

Giúp mình nghĩ phần giữa của chương 2,4 truyện hoàng đạo giới(đọc trên web)