Góc Chém Gió

Làm sao để lên Royal Ranking???=))

4
6
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Phong Ba

Thung Lũng

Làm sao để truyện của mình được lên Royal Ranking???? Mong giúp đỡ. image-1