Góc Chém Gió

MẤY BÀ THÍCH ĐỌC THỂ LOẠI NÀO NHẤT

3
11

HI, KHÔNG BIẾT LÀ MẤY BÀ THÍCH ĐỌC THỂ LOẠI NÀO NHẤT VẬY ?