Góc Chém Gió

Mới đi có mấy ngày

1
2

Thông báo của tôi trong mấy ngày vắng mặt!!

image-1