Góc Chém Gió

Mọi người lấy ý tưởng từ đâu?

7
17

Hiện tài mình đang khá là bí ý tưởng. Điều này dẫn đến hiện tượng lười viết. Mạn phép xin ý kiến mọi người.