Góc Chém Gió

Phân vân a....

0
3
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Tôi đang suy nghĩ là đên up bìa cũ hay để bìa mới đây....

Xin ý kiến với :((( image-1